Back to Top

De strijd in de hemelse gewesten


Dit artikel is bedoeld als korte en praktische handleiding voor bevrijding van boze geesten. Geesten die de mensen kwellen met negatieve gedachten, angsten, stemmen, verslavingen, aanzet tot zonden, vloeken, enzovoort, enzovoort. Dit is geschreven voor hen die met deze strijd te kampen hebben, en daar vrij van willen zijn.

Stevan de Boer.

  Allereerst: Boze geesten zijn realiteit!


Er is een geestelijke wereld, die heel reëel is. Deze wereld is niet direct zichtbaar voor het blote oog, maar wel degelijk merkbaar aanwezig. Boze geesten zijn een realiteit in de geestelijke (onzienlijke) wereld. In de Bijbel lezen we veel over de geestelijke wereld. In het Bijbelboek Efezieers lezen we over "de hemelse gewesten". Deze term komen we verschillende malen tegen, en dat wijst in de juiste context op een "locatie in de hemelen".


De Bijbel leert ons:

  • dat wij gezegend zijn met allerlei zegeningen in de hemelse gewesten. (1

  • dat Christus Jezus zit op de Troon in de hemelse gewesten. (2

  • dat wij met Hem een plaats ontvangen hebben in de hemelse gewesten. (3

  • dat wij de strijd voeren tegen "boze geesten in de hemelse gewesten". (4

Deze strijd strijden wij in de machtige naam van Jezus Christus. "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde", zegt Jezus (5. In zijn Naam mogen wij weerstand bieden aan de boze, en hij (de boze) zal van ons vlieden (18


Wat betekent dit in de praktijk?


Eerst moeten we begrijpen dat niet alle problemen direct komen door boze geesten, maar soms door iemands gedrag.


De Bijbel leert ons o.a.

a. dat wij ons moeten bekeren van zonde (6

b. de leugen af moeten leggen (7

c. het vlees moeten kruisigen (8

d. en de duivel (en boze geesten) moeten weren uit ons leven. (9


Het is goed dat we ons afvragen waar het probleem uit voorkomt:

  • is het zonde? zie: a. (boven)

  • een oude gewoonte of traditie? zie: b

  • een werk uit het vlees? zie: c.

  • of is daar aanwezigheid van boze geesten in het spel? zie: d.

Bid om wijsheid. Vergeet niet, dat Jezus een machtige Bevrijder is. Die niet wil dat u op enig gebied gebonden bent door boze geesten.


Boze geesten zijn personen.  


Alhoewel boze geesten geen lichaam hebben van vlees en bloed (4, zijn het wel persoonlijkheden. Ze kennen emoties en zijn bang voor pijnen. (10 Het is juist daarom dat ze inmenging zoeken in mensenlevens, om zich via deze mensen te manifesteren. Bijvoorbeeld: een geest van vloeken of vuile taal heeft een mond nodig om zich te uiten. Een geest van stelen heeft handen nodig. Een sexuele onreine geest heeft een lichaam nodig. Een boze geest kan niet zomaar een lichaam in bezit nemen. Door verleiding zullen ze hun slachtoffer tot daden brengen waardoor zij zich kunnen binnen dringen. (11 Ook is het mogelijk dat een geest via oude (occulte) banden uit het voorgeslacht claim legt op een persoon. Afgoderij en toverij kunnen gevolgen hebben tot in het derde en het vierde geslacht, zegt de Bijbel. (12  


Boze geesten zijn vijanden.

  

Hoe absurd dit misschien ook klinkt, maar boze geesten zijn persoonlijkheden en ze zijn de mens vijandig gezind. Ze zijn indringers, die komen om te stelen, te slachten en te verdelgen (13 Als u er zeker van bent dat u met boze geesten te maken hebt, spreek ze dan als personen aan. Sta in het gezag die u als kind van God hebt. (14 Overwinning over boze geesten is niet iets wat je verdienen moet door een goed en voorbeeldig leven, maar door genade in Jezus naam! Bijvoorbeeld: een persoon die geplaagd wordt door een onreine geest, zal zich onrein voelen, en daardoor zichzelf niet in staat achten om de boze te kunnen weerstaan. Maar belijdt uw zonden tot God, en ontvang reiniging en rechtvaardiging door het geloof in het machtige bloed van het Lam van God, Jezus Christus. (15 Weet u gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus Christus. Ga staan in deze genade en biedt weerstand aan de boze. De duivel zal altijd aanklagen en je daardoor proberen onzeker te maken. En hij komt altijd met dingen die wellicht waar zijn vanuit het verleden. Maar ga staan in de genade. (16 Weet dat u in Jezus een nieuwe schepping bent. (17  


"Onderwerpt u aan God en biedt weerstand aan de boze" leert de Bijbel ons. Daarin schuilt onze kracht. (18  


Bevrijding!


Als u ervaart dat u bevrijding nodig hebt, hoe kunt u dan tot bevrijding komen?

Het is fijn als u hierin begeleiding van pastorale werkers zoudt hebben. Maar vergeet niet dat zij niet meer kunnen doen dan alleen maar u te begeleiden in dit proces. Uw persoonlijke keuze en houding spelen namelijk de belangrijkste rol bij bevrijding. Voor kinderen ligt deze verantwoording bij de ouders (19 Als iemand om welke reden dan ook niet echt vrij wil zijn van een bepaalde gebondenheid, dan zal de bevrijdingsbediening weinig of niets opleveren. Als u geen persoonlijke begeleiding hebt, vergeet dan niet, dat tot slot van alles Jezus de Bevrijder is, en niet een mens.  


Wat te doen?  


Bid tot de Here Jezus om bevrijding en dat Hij je daarin leidt.

Vraag vergeving van zonden, en zorg dat u recht staat tegenover Hem.

Vergeving is een belangrijke sleutel! Vergeef ook anderen, zoals u vergeving van God verlangt. (22

Ga staan in zijn autoriteit, dat wil zeggen, handel op grond van zijn opdracht en gezag. (14 & 22b)

Spreek boze geesten als personen en persoonlijke vijanden aan.

Laat weten dat u de situatie en hen niet langer accepteert.

Vraag hen niet te gaan, smeek hen niet te gaan, of onderhandel niet, maar gebied hen te gaan in Jezus Naam! De duivel is bang en gaat op de vlucht voor het kind van God die weerstand biedt in Jezus’ Naam en vaststaat in zijn of haar geloof. (18

Gebied hen te vertrekken in Jezus naam!

Wees hierbij alert voor de leiding van de Heilige Geest


Om nog eens concreet de zaken te noemen:


De duivel (en/of boze geest) is een persoon. Spreek hem als een persoon aan.

Zorg recht voor de Heer te staan, door bekering, vergeving van zonden, enzovoort.

Bid om hulp en leiding door de Heilige Geest.

Gebied de geest(en) weg te gaan in JEZUS naam!

Laat de boze geest weten dat hij niet langer recht heeft, om in uw leven aanwezig te zijn.


Manifestatie.


Zoals wel duidelijk is, houden boze geesten niet van bevrijdingen. Ze ervaren dit zelfs als pijniging, (10 en proberen dus deze bediening te verhinderen


Het is niet vreemd dat er bij de bevrijdingsbediening een geweldige weerstand komt bij de persoon die bevrijding ondergaat. Ook kan daar een manifestatie voor doen van diep ademen, geeuwen, hoesten, of in andere gevallen beven, schudden, trappelen enzovoort. We lezen meer dan eens in de Bijbel, dat de boze geest met een luide schreeuw de persoon verlaat. (20 Als dit ervaren wordt, is het belangrijk om rustig te blijven. Sta ten alle tijde in de autoriteit van Jezus. Om door te gaan met het bedienen in bevrijding zal deze weerstand verbroken worden. Ook het bidden in nieuwe tongen (23 is hierbij een machtig wapen.  


Meerdere geesten.


Het kan zijn dat er meerdere geesten in het spel zijn. Dat is zelfs meestal het geval. Bij meerdere geesten is er dan meestal een "sterke" (leider/aanvoerder) aanwezig. Bind deze (21 en pak de geesten (die bekend zijn) één voor één aan. Men zegt weleens; "neem de koninginbij weg en de rest zal volgen." Vertrouw hierin op de leiding en de hulp van de Heilige Geest
Aanvullende Bijbelteksten


(1) Eph 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.


(2) Eph 1:20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw


(3) Eph 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,


(4) Eph 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.


(5) Mt 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.


(6) Handl 2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?
38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.


(7) Eph 4:24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander.


(8) Ro 6:6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
Col 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,


(9) Eph 4:27 en geeft de duivel geen voet.


(10) Mt 8:29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?


(11) Ge 4:7 Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.


(12) Ex 20:5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,


(13) Joh 10:10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.


(14) Mr 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
Lu 10:19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.


(15) 1 joh 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.


(16) 2Ti 2:1 Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,


(17) 2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.


(18) Jac 4:7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.


(19) Mr 9:24 Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp


(20) Mr 9:26 En hij ging uit onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide, dat hij gestorven was.
Ac 8:7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen;


(21) Mt 12:29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen.


(22) Mt 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
:14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
:15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.


(22b) Lu 9:1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen.


(23) Het spreken in tongen:

Het spreken in tongen of "nieuwe talen" behoort tot de gaven van de Heilige Geest die in de Bijbel genoemd worden. (zie I Kor 12)

In Handelingen 2 lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag. We lezen, hoe alle aanwezige gelovigen op die dag vervuld werden met de Heilige Geest en in "tongen" begonnen te spreken.

Tongentaal is een taal die niet aangeleerd is, maar spontaan door de Heilige Geest wordt uitgesproken.

We lezen verder in Handelingen 2 dat velen kwamen kijken, en verbaasd stonden, hoe deze gelovigen in diverse (bestaande) talen spraken over de grote daden Gods.

Tongentaal wordt vandaag nog steeds beoefend door de gelovigen wereldwijd als gave van de Heilige Geest.


Tot slot:


Het is machtig dat de Heer aan alle gelovigen macht en gezag geeft, (14 om de boze te weren uit zijn of haar leven. Dat wij mogen zien dat de boze moet wijken voor de Naam van Jezus. Maar laten wij hierbij niet een individuele houding gaan aannemen. We hebben elkaar als gelovigen nodig. Ga daarom naar een kerk of gemeente, waar Jezus en het evangelie centraal staat. Waar men gelooft in de kracht van het Bloed van Jezus en de werking van de Heilige Geest. Om deel uit te maken van een plaatselijke gemeente, zal daar zeker geestelijke groei zijn tot bevrijding, stabiliteit en geestelijke volwassenheid.
Stichting PROCLAIM


 

Klik hier om te downloaden als PDF bestand  


 

  

Mag vrij worden verspreid, mits niets van de tekst wordt veranderd of gewijzigd en onder voorbehoud van copyrights en bronvermelding: "© copyright 1996 -2019 Stichting Proclaim - Emmeloord (NL)"Disclaimer - Alhoewel het verspreiden van dit artikel onder voorbehoud vrij is,
wil dat niet zeggen dat de auteur het ook eens is met de websites die dit artikel overnemen en verspreiden!


http://berea.net/emmeloord/vrij.htm
All rights reserved © copyright 1996 - 2019 Stichting Proclaim - Emmeloord (NL)